Select Page

การสื่อสารด้วยการเขียน ในยุคการหลอมรวมของสื่อ

การสื่อสารด้วยการเขียน

การสื่อสารด้วยการเขียน คือ ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์  ที่บรรยาย เรื่องราวต่างๆ สื่อความหมายให้ผู้รับสารเกิดเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

Sender : ผู้เขียน

Massege : รหัสเป็นตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อความหมายเป็นเรื่องราวต่างๆ

Channel : สื่อดั้งเดิม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สื่อใหม่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค บล็อค และ Convergence Media

Reciever : ผู้อ่าน

ประเภทของบทความ

1. บทวิจารณ์ ศิลปะ และวรรณกรรม

2. บทบรรณาธิการ

3. บทวิเคราะห์ เรื่องราวที่สงัคมให้ความสนใจและยังไม่มีบทสรุป

โครงสร้างการเขียนบทความ

1. เกริ่นนำ ด้วยข้อความที่น่าในใจ มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง มีรูปภาพ กราฟฟิค มัลติมีเดีย ประกอบ

แหล่งข้อมูลที่จะนำมาเขียน

สื่อในยุคหลอมรวม 

การสื่อสารด้วยการเขียน

การสื่อสารด้วยการเขียน

ความหมายของการสื่อสาร :

การสื่อสาร คือ การถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึก ข้อคิดเห็น ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆที่ประสบพบเจอไปยังบุคคลอื่นๆ โดยอาศัยองค์ประกอบของการสื่อสาร และมีวัตถประสงค์อย่างชัดเจนในการสื่อสาร ทั้งประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร 

องค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR

1. Sender ผู้ส่งสาร หมายถึงตัวบุคคล องค์กร ที่สร้างสารขึ้นมา มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดสิ่งใดขึ้น ในการสื่้อสารแต่ละครั้ง 

2. Message สาระเนื้อหา ในรูปแบบของสัญลักษณ์ต่างๆที่สามารถก่อให้เกิดความมาย ในขอบข่ายของการสื่อสารด้วยการเขียนจะหมายถึง ตัวอักษร รูปภาพ

3. Channel ช่องทางหรือสื่อ คือสื่งที่ทำหน้าที่นำสารไปส่งยังผู้รับสาร ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ  โปสเตอร์ รวมไปถึงสื่อใหม่อย่าง New Media อย่าง Facebook Website Twiter Line 

4. Reciever ผู้รับสาร หมายถึง ผู้อ่าน 

วัตถุประสงค์ในการสื่อสารด้วยการเขียน :

หากจะพิจารณาถึงองค์ประกอบของการสื่อสารแล้ว เราจะให้ความสำคัญกับผู้ส่งสาร และผู้รับสารเป็นหลัก ต่างมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารดังต่อไปนี้

1. เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อรับข่าวสาร หรือเพื่อยืนยันความถูกต้อง เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใคร่ครวญพิจารณา

2. เพื่อให้การศึกษา และเพื่อเรียนรู้

3. เพื่อชักจูงใจ และเพื่อการตัดสินใจ

4. เพื่อสร้างความบันเทิง และเพื่อความเพลิดเพลิน พึงพอใจ

 

บทบรรณาธิการ -บทความ-บทวิจารณ์-บทวิเคราะห์ เป็นข้อเขียนสั้นๆ ที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาสื่อสารกับนักอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ในเชิงแสดงความคิดเห็นต่อปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อแยกการแยกการการนำความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงในการนำเสนอในส่วนของข่าวสาร

ปัจจัยเอื้อให้การสื่อสารมีประสิทธิผล

1. Sender ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวที่ต้องการสื่อสาร มีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้รับสารว่าต้องใช้ภาษาแบบไหน นอกจากนี้ยังต้องมีวัตถุประสงค์ในการส่งสารที่ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดสิ่งใด ผลลัพธ์ของการสื่อสารคืออะไร  

4. Reciever เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารที่จะเข้าใจในสารที่ได้รับ เช่น ผนงรจตกม. มีทัศนคติที่ดีต่อ Sender มีความตั้งใจที่จะเข้าใจสาร