Select Page

การสื่อสารด้วยการเขียน

การสื่อสารด้วยการเขียน คือ ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์  ที่บรรยาย เรื่องราวต่างๆ สื่อความหมายให้ผู้รับสารเกิดเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

Sender : ผู้เขียน

Massege : รหัสเป็นตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อความหมายเป็นเรื่องราวต่างๆ

Channel : สื่อดั้งเดิม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สื่อใหม่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค บล็อค และ Convergence Media

Reciever : ผู้อ่าน

ประเภทของบทความ

1. บทวิจารณ์ ศิลปะ และวรรณกรรม

2. บทบรรณาธิการ

3. บทวิเคราะห์ เรื่องราวที่สงัคมให้ความสนใจและยังไม่มีบทสรุป

โครงสร้างการเขียนบทความ

1. เกริ่นนำ ด้วยข้อความที่น่าในใจ มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง มีรูปภาพ กราฟฟิค มัลติมีเดีย ประกอบ

แหล่งข้อมูลที่จะนำมาเขียน

สื่อในยุคหลอมรวม 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Share This
%d bloggers like this: